OKINAWA   PRODUCTS

SHIMATOGARASHI EBI SENBEI

(Spicy Prawn Crackers)

18P


$15.00 / box

RYUTAN’S TOFUYO

RYUTAN’S TOFUYO